Дисертант

Яблонський Максим Романович

Тема

Журналістська та редакційно-видавнича діяльність Петра Волиняка

Науковий керівник

Доктор історичних наук, професор Крупський Іван Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка, декан факультету журналістики.

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра соціальних комунікацій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Анотація

Дисертація є першим ґрунтовним дослідженням журналістської та редакційно-видавничої діяльності Петра Волиняка (псевдонім Петра Кузьмовича Чечета (1907–1969)). Доведено, що вивчення інформаційного простору української діаспори – актуальна багатоаспектна проблема, яка об’єднує питання ідеологічного, культурно-історичного, лінгвістичного характеру, демонструє специфіку та закономірності еміграційного середовища. Проаналізовані ранні тексти П. Чечета / Петра Волиняка («У країні сонця та пісків», «Кубань – земля українська, козача…», «Михайло Танцюра») дають підстави твердити, що становлення Петра Волиняка як журналіста відбулося на письменницькому ґрунті. Представлено редакційно-видавничі проекти Петра Волиняка австрійського та канадського етапів. Досліджено, що архітектоніка часопису «Нові Дні» (1950–1969) демонструє цілісність редакційно-видавничого задуму на змістовому, структурному та зображальному рівнях. Проаналізовано відкритий діалог редактора з читачами (рубрики «Наше листування», «Читачі пишуть»). У численних полемічних статтях Петра Волиняка порушується актуальна проблема мовностилістичних і правописних норм мови періодичних і книжкових видань української діаспори. Доведено, що на сторінках часопису «Нові Дні» представлені всі типи реклами. Кількісно переважає комерційна реклама. Значну роль відіграла соціальна реклама, орієнтована на українців, яких очікують складні інтеграційні процеси в Канаді. Політична реклама наявна найменше. У рекламі переважає вербальний складник, роль світлин і малюнків незначна. Шаблонність рекламного гасла та загалом тексту, нагадування, емоційний чинник, використання такого маркетингового ходу, як підготовка споживача до появи товару на ринку, – до таких стандартів вдається редактор журналу. Стверджено, що журнал для дітей «Соняшник» (1956–1961) для Петра Волиняка – платформа для формування національно свідомого молодого покоління українців, виховання морально-етичних чеснот, пропагування здорового способу життя. На матеріалі публікацій у часописі «Нові Дні» досліджено інформаційні та аналітичні жанри журналістики Петра Волиняка. З’ясовано, що для інформаційних жанрів Петра Волиняка притаманні регіональний характер і наближення до інтересів україномовної аудиторії. Ідеологічний аспект, зреалізований за допомогою аналізу суспільних фактів та явищ, огляду преси, історичних екскурсів, елементів журналістського розслідування та прогнозування, відіграє вагому роль в аналітичних публікаціях Петра Волиняка. В аналітичних текстах окреслено характер взаємозв’язків часопису «Нові Дні» і преси української діаспори. Виокремлено літературно-критичний дискурс аналітичної журналістики Петра Волиняка.

Ключові слова: історія української еміграційної журналістики, Петро Волиняк, публіцистичний стиль, історія преси української діаспори, «Нові Дні», «Соняшник», аналітична журналістика, інформаційні жанри.

Дата захисту

26.06.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Павлюк Ігор Зиновійович, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, провідний науковий співробітник відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесуЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат історичних наук, доцент Романишин Юрій Олександрович, Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника НАН України, завідувач відділу періодичних видань імені Мар’яна та Іванни Коців.Завантажити відгук