Дисертант

Замасло Ольга Теодорівна

Тема

Податкова система України в умовах євроінтеграції

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий консультант

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Крупка Михайло Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації поглиблено теоретико-методологічні основи функціонування податкової системи, з’ясовано її роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави. Проведено історичну періодизацію генезису та еволюції податкової системи на території сучасної України. Висвітлено інструментарій структурно-функціонального аналізу вітчизняної податкової системи, виявлено сучасні тенденції її розвитку та позиціювання у світі.

Запропоновано схему проведення оцінювання ефективності діяльності регіональних фіскальних органів, у напрямі податкового аудиту, на основі бенчмаркінгу з використанням методу DEA. Проведено моделювання когерентності податкової системи й тіньової економіки з використанням множинних регресійних моделей, що дало змогу з’ясувати ступінь впливу показників якості розвитку інститутів суспільства на тіньову економіку в Україні та країнах ЄС. Визначено податкові напрями організації протидії тінізації економіки. Сформульовано концепцію розвитку податкової системи України, яка спрямована на створення сприятливого інвестиційного середовища, активізацію інноваційної підприємницької діяльності, зростання надходжень до бюджету на основі прозорого механізму адміністрування податків й адаптованого до європейських правових норм законодавства.         

Ключові слова: податкова система, податкова політика, національна економіка, система оподаткування, податок, адміністрування податків, євроінтеграція, конкурентоспроможність, глобалізація.

Дата захисту

27.04.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Варналій Захарій Степанович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фінансів; Завантажити відгук Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Опарін Валерій Михайлович, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, професор кафедри фінансів; Завантажити відгук Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Пасічник Юрій Васильович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри фінансів. Завантажити відгук Завантажити відгук