Витяг з закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII щодо діяльності науково-технічних рад

Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи.

Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи визначається статутом (положенням) наукової установи. Не менш як три чверті складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом керівника цієї наукової установи.

Керівник наукової установи, його заступники і вчений секретар наукової установи є членами вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи за посадою.

З метою представництва інтересів трудового колективу до складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи може входити керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи (за згодою).

{Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1096-IV від 10.07.2003}

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи:

  • визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності;
  • здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
  • розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
  • затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів);
  • затверджує результати атестації наукових працівників;
  • обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;
  • в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань;
  • вирішує інші питання діяльності наукової установи, визначені її статутом (положенням).

При науковій установі можуть створюватися спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством України.

Склад Науково-технічної ради Львівського національного університету
імені Івана Франка 2018 рік

Гладишевський Роман ЄвгеновичЧл.-кор. НАН України, проф., проректор з наукової роботи, голова НТР
Паславська Алла ЙосипівнаПроф., зав. каф. міжкультурної комунікації та перекладу факультету іноземних мов, заступник голови НТР
Плевачук Юрій ОлександровичСт. наук. співр., начальник науково-дослідної частини, заступник голови НТР
Іваськевич Оксана ЯрославівнаЗав. відділом науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи НДЧ, секретар НТР
Аксіментьєва Олена ІгорівнаГол. наук. співр. каф. фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету
Антонюк Наталія ВолодимирівнаПроф., зав. каф. країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин
Банах Тарас ОнуфрійовичПроф. каф. геометрії і топології механіко-математичного факультету
Біловус Галина ГригорівнаДоц., заступник декана факультету культури і мистецтв
Бовгира Олег ВікторовичДоц., заступник декана з наукової роботи фізичного факультету
Бордун Олег МихайловичПроф., зав. каф. фізичної та біомедичної електроніки факультету електроніки та комп’ютерних технологій
Бурдін Володимир МиколайовичПроф., декан юридичного факультету
Буняк Василь БогдановичДоц., заступник декана економічного факультету
Ваврін Максим РостиславовичДоц., голова Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Волошиновський Анатолій СтепановичПроф., зав. каф. експериментальної фізики фізичного факультету
Глущенко Ліна МихайлівнаДоц., заступник декана факультету іноземних мов
Горлач Віталій МихайловичДоц., заступник декана факультету прикладної математики та інформатики
Гунчик Ігор ВолодимировичДоц., заступник декана з наукової роботи філологічного факультету
Дмитрів Григорій СтепановичДоц., заступник декана хімічного факультету
Дубик Вікторія ЯківнаДоц., заступник декана факультету управління фінансами та бізнесу
Зашкільняк Леонід ОпанасовичПроф., зав. каф. історії Центральної та Східної Європи історичного факультету
Івашків Василь МихайловичПроф., зав. каф. української фольклористики філологічного факультету
Іванов Євген АнатолійовичДоц., заступник декана з наукової роботи географічного факультету
Качмар Володимир МихайловичДоц., голова первинної профспілки організації працівників
Костюк Олександр ВолодимировичДоц., заступник декана геологічного факультету
Крупський Іван ВасильовичПроф., в.о. декана факультету журналістики
Кузь Ігор СтепановичДоц., заступник декана механіко-математичного факультету
Куньо Іван МихайловичЗаступник начальника НДЧ
Лещинська Оксана МихайлівнаГоловний економіст НДЧ
Лобозинська Софія МиколаївнаПроф. каф. банківського і страхового бізнесу економічного факультету
Литвинович Наталія ЗенонівнаВ.о. зав. відділом аспірантури та докторантури
Матковський Орест ІлляровичПроф. каф. мінерології геологічного факультету
Микієвич Михайло МиколайовичПроф., заступник декана факультету міжнародних відносин
Новосядлий Богдан СтепановичГол. наук. співр., директор Астрономічної обсерваторії
Нос Любов СтепанівнаДоц., заступник декана факультету педагогічної освіти
Онуфрів Соломія ТарасівнаДоц., заступник декана з наукової роботи факультету журналістики
Осташ Богдан ОмеляновичГол. наук. співр. каф. генетики біологічного факультету
Приймак Алла ІванівнаЗав. відділом з питань інтелектуальної власності НДЧ
Притула Микола МиколайовичПроф., зав. каф. дискретного аналізу та інтелектуальних систем факультету прикладної математики та інформатики
Прокопів Андрій ІвановичДоц., директор Ботанічного саду
Ровенчак Іван ІллічПроф. каф. економічної і соціальної географії географічного факультету
Романюк Анатолій СеменовичПроф., зав. каф. політології філософського факультету
Стахіра Роман ЙосиповичДоц., заступник декана факультету електроніки та комп’ютерних технологій
Стецик Назарій ВолодимировичДоц., заступник декана юридичного факультету
Шидловський Ігор ВіталійовичДоц., заступник декана біологічного факультету
Шипунов Геннадій ВолодимировичДоц., заступник декана з наукової роботи філософського факультету
Целуйко Олександр ПетровичДоц., заступник декана з наукової роботи історичного факультету
Якимович Богдан ЗіновійовичПроф. каф. бібліотекознавства та бібліографії факультету культури і мистецтв
Яремко Зіновій МихайловичПроф., зав. каф. безпеки життєдіяльності