Львівський університет – це класичний вищий навчальний заклад із довготривалими традиціями та потужними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами, має особливу місію:

  • визначати і реалізувати освітні та наукові стандарти;
  • генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ;
  • формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.

Львівський університет

Фасад головного корпусу Львівського університету

Наша діяльність побудована на засадах збереження української культури, розвитку національної свідомості та ідентичності.

Університет має IV рівень акредитації Міністерства освіти і науки України. Сьогодні в Університеті ліцензовано 49 напрямів (Переліку 2006 року) та 104 спеціальності (Переліку 2010 року), у тому числі 79 спеціальностей ОКР «спеціаліст», 92 спеціальності освітнього ступеня «магістр» та 9 спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст». Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року в Університеті ліцензовано 9 спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст», 73 спеціальності освітнього ступеня «бакалавр» для студентів Університету, одну спеціальність освітнього ступеня «бакалавр» для студентів Педагогічного коледжу, 66 спеціальностей ОКР «спеціаліст» (останній набір здійснено у 2016 році) та 72 спеціальності освітнього ступеня «магістр».У 2016 році ліцензовано чотири спеціальності освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» у зв’язку із реорганізацією Львівської державної фінансової академії шляхом приєднання до Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2017–2018 рр. Університет проводить набір за 9-ма спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, 52 спеціальностями освітнього рівня “бакалавр” та 55 спеціальностями освітнього рівня “магістр”. У межах освітнього рівня “магістр” 55 спеціальностей відбувається провадження освітньої діяльності за 104 освітньо-професійними програмами. Крім цього, за освітнім рівнем “магістр” відбувається провадження освітньої діяльності за освітньо-науковими програмами п’яти спеціальностей, а саме: “Право”, “Хімія”, “Фізика”, “Прикладна математика”, “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Сьогодні, станом на 2018,  в Університеті навчаються 19 614 студентів, у тому числі 728 – у коледжах. З 19 614 студентів 10 852 навчаються за рахунок державного бюджету. Освітній процес у Львівському національному університеті імені Івана Франка забезпечують викладачі 142-х кафедр на 19-ти факультетах та 15-ти циклових комісій у трьох коледжах. Відповідно  в Університеті працює 4 849 осіб, з яких 1 886 викладачів ( жінки – 1 145, чоловіки – 741). Кандидатів наук налічується 1 144 , докторів наук – 229,  доцентів – 816 та професорів – 210. У науково-дослідній частині працює 154 особи.

В Університеті налічується 142 кафедри, з них 99 очолюють доктори наук, 41 – кандидати наук.

Станом на 2018 науковці Університету опублікували 95 монографій, 21 підручник, 106 навчальних посібників, 3 785 статей, серед них у виданнях, які мають імпакт-фактор – 248, у виданнях, які включені у наукометричну базу даних Scopus – 368, в інших закордонних виданнях – 424. На найефективніші розробки у 2017 р. Університет отримав 34 патенти України, з них 3 – на винаходи. Станом на травень 2018 року отримано ще 17 патентів.

За період з січня 2017 р. до травня 2018 р. в Університеті організовано та проведено 96 наукових конференцій, семінарів, форумів, з них 38 – міжнародні.

Станом на 2017 рік у Львівському університеті навчалося 19 770 студентів, з яких 11 775 – на бюджетній формі навчання, працює 4 475 особи, з них 2 183 – викладачі; у науково-дослідній частині працює 161 особа. Освітній процес забезпечує 200 докторів та 1114 кандидатів наук, серед них звання професора має – 194 особи, доцента – 811.

Пріоритетним напрямом діяльності Університету є наукова робота. У 2017 році Університет вів наукові дослідження за 77 темами: 56 темами, які фінансували з державного бюджету України, з них – 24 фундаментальні теми, 12 прикладних тем, 1 науково-технічна розробка, 5 наукових розробок молодих учених, 3 теми Державного фонду фундаментальних досліджень, 2 теми за державним замовленням, 6 тем зі збереження об’єктів, що становлять національне надбання України, 3 теми за міжнародними договорами, а також 6 госпдоговірних тем і 15 міжнародних ґрантів.

Важливою складовою системи професійної підготовки фахівців в Університеті є науководослідна робота студентів. У 2017 р. в доробку студентів – 385 наукових статей, зокрема 159 – одноосібних, та тези 841 доповіді на конференціях, з них 458 – одноосібних. У роботі наукових конференцій взяли участь понад 1 000 студентів. Станом на травень 2018 року для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади скеровано 123 студенти Університету, для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей – 40 студентів.

Науковці Університету з 1996 р. опублікували 6 203 наукових праць у виданнях, які входять до наукометричної бази даних Scopus. Лідерами є факультети природничо-математичного напряму, передусім у галузі фізики та астрономії, матеріалознавства, хімії, математики. Станом на квітень 2018 р. за індексом Гірша Львівський національний університет імені Івана Франка є третім у рейтингу закладів вищої освіти України. Показники: кількість цитувань – 32 400, Індекс Гірша – 55.

У 2017 році науковці Університету опублікували 94 монографії, 21 підручник, 118 навчальних посібників, 3896 статей, серед них: у виданнях, які мають імпакт-фактор – 262; в інших виданнях, які включені у наукометричну базу Scopus – 280; в інших закордонних виданнях – 452.

Університет є засновником і видавцем 48 періодичних наукових видань. «Вісник Львівського університету (21 Серія), 18 збірників наукових праць, 8 наукових журналів і одного науково-популярного журналу. Вісник Львівського університету, серія біологічна та Журнал обчислювальної та прикладної математики, серія обчислювальна математика (ЛНУ імені Івана Франка – співвидавець) входять до наукометричної бази Web of Sciense, «Журнал фізичних досліджень» – один із 42 журналів України, що входить до наукометричної бази даних Scopus, Вісник Львівського університету, серія юридична, журнали «Математичні студії» (ЛНУ імені Івана Франка – співвидавець), «Біологічні студії», збірник наукових праць «Мова і суспільство» – до наукометричної бази IndexCopernicus, «Український часопис конституційного права» – до наукометричних баз Scientifi c Indexing Services та Academic Resource Index.

В Університеті, де головною поліграфічною структурою є Видавництво, протягом 2017 р.вийшло з друку 28 підручників, 116 навчальних посібників, 101 монографія та 58 випусків університетських Вісників. Від початку 2018 р. Видавництво опублікувало 81 видання, зокрема: 6 підручників, 12 навчальних посібників, 12 монографій, 41 Вісник, 1 збірник наукових праць.

Ми не зупиняємось на досягнутому. В цьому контексті актуальним стає перехід від кількісних показників до якісних, відтак Університет визначає для себе стратегічні цілі:

1. Досягнення найвищих стандартів та глобалізація наукових досліджень
2. Забезпечення високої якості навчального процесу
3. Посилення ролі Університету в суспільстві:
• формування інтелектуальної еліти;
• розвиток культурного середовища;
• формування та розвиток особистості, соціальних орієнтирів особи;
• розвиток в молоді історичної свідомості та національної самоідентифікації;
• підвищення інноваційного потенціалу, підготовка висококваліфікованих кадрів, затребуваних суспільством та державою;
• просування бренду Університету, формування уніфікованого сприйняття університету в Україні та за її межами.
4. Поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір;
5. Сучасна соціальна, інформаційно-комунікаційна та виробнича інфраструктура.