Яремко Зіновій Михайлович

Посада:  завідувач

Науковий ступінь:  доктор хімічних наук

Вчене звання:  професор

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394616

Електронна пошта:  zinoviy.yaremko (at) lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Біографічні відомості:  Народився 1949 року в с. Баймаки Буського району Львівської області. З відзнакою закінчив хімічний факультет  Львівського державного університету імені Івана Франка у 1971 році за спеціальністю «Основні процеси хімічного виробництва і хімічна кібернетика». У 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження стійкості малоконцентрованих високодисперсних суспензій», а в 1992 році – докторську дисертацію на тему «Агрегативні процеси у полімервмісних дисперсних системах». Вчене звання доцента присуджено по кафедрі радіоелектронного матеріалознавства у 1989 році, а професора по цій ж кафедрі – у 1996 році. З 1998 року завідує кафедрою безпеки життєдіяльності Львівського університету. Член Вченої ради Університету та вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій з хімічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Курси:  Викладає навчальні дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці». Видав чотири навчальні посібники, з них три перші з грифом МОН України: «Безпека життєдіяльності» (2005), «Охорона праці» (2010, із співавторами), «Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю знань» (2011, із співавторами), «Охорона праці» (2018, із співавторами).

Наукові інтереси:  Є автором біля 400 наукових праць з напрямку «Фізико-хімія поверхневих явищ та дисперсних систем», з них біля 60 у виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі Scopus (h-індекс – 8), та біля 70 наукових праць з напрямку «Психофізіологічна надійність людини в умовах сучасного урбанізованого середовища». Серед них найновіші праці:

 1. Determination of the degree of ions hydration by the electrical conductivity of their aqueous solutions (Voprosy khimii i khimicheskoi teknologii. – 2018. – Iss. 3. – P. 58-63, with co-auth.)
 2. Вплив бензетоній хлориду на електроповерхневі властивості діоксиду титану у водних суспензіях (Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2018. – Т. 9, № 3. – С. 301-312, із співавт.)
 3. Hydration and local viscosity of water around singly charged ions in aqueous solutions (Journal of applied chemical science international. – 2016. – Vol. 7, Iss. 1. – P. 19-24, with co-auth.)
 4. Дослідження ступеня агрегування частинок діоксиду титану в його водних суспензіях (Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2016. – Вип. 57. Ч. 2. – С. 541-547, із співавт.)
 5. Про механізм росту наноструктур на поверхні CdJ2 (Український фізичний журнал. – 2015 – Т. 60, № 11. – С. 1144-1150, із співавт.)
 6. Формування просторової структури осадів суспензій діоксиду титану в бінарних розчинах поліметакрилової кислоти та поверхнево-активних речовин (Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 56, Ч. 2. – С. 486 – 493, із співавт.)
 1. Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної життєдіяльності людини / З.М. Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна економіка. – 2019. – № 2. Повний текст
 2. Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного середовища (Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 31. – С. 177-182, із співавт.)
 3. Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів: результати діагностичного дослідження (Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – Вип. 3. – С. 189-196, із співавт.)
 4. Деякі особливості формування професійної мотивації молоді (Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2016. – Вип. 4. – С. 105-110, із співавт.)
 5. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища (Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2016. – Вип. 10. – С. 150-160, із співавт.)
 6. Від ризик-орієнтованого підходу до забезпечення безпеки до ризик-орієнтованого мислення (Пожежна та техногенна безпека. – 2017. – № 6. – С. 14-15, із співавт.)
 7. Особливості формування поведінки дітей-пішоходів в умовах родинного виховання (Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 30. – С. 71-79., із співавт.)
 8. Деякі питання інтернет-залежності та психофізіологічні особливості людини (Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 99 – 101, із співавт.)
 9. Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища (Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – № 120(1). – С. 95 – 98, із співавт.)
 10. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху (Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 217 – 220, із співавт.)