ВАЩУК Вікторія Вадимівна

Посада:  асистент

Науковий ступінь:  кандидат технічних наук

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  viktoriya.vashchuk (at) lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Біографічні відомості:  Народилася у 1983 році у м. Львові. Закінчила у 2005 році Інститут хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка»  за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», здобула кваліфікацію «Магістр з екології». У 2005-2012 роках навчалась в цільовій аспірантурі при кафедрі екології та охорони навколишнього середовища. Захистила дисертацію на тему: «Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення довкілля відходами полістиролу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. У 2004 році проходила стажування у Королівському Технологічному Інституті (Стокгольм, Швеція) та Краківському Технологічному Університеті (Краків, Польща) У 2004-2008 роках навчалася у ЛНУ ім. Ів. Франка на юридичному факультеті (Інститут післядипломної освіти) та отримала диплом спеціаліста. З 2013 року працює асистентом кафедри безпеки життєдіяльності.

Курси:  Проводить практичні заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці».

Наукові інтереси: ризик-орієнтований підхід до формування відповідальності за особисту та колективну безпеку, а також дослідження процесу капсулювання мінеральних добрив з метою забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища. Є автором біля 30 наукових та науково-методичних праць, серед них:

 1. Ващук В.В. Моніторинг джерел накопичення використаної пластикової тари як вторинної сировини (на прикладі Львівської області) / В.В. Ващук, О.А. Нагурський // Вісник НУ Львівська політехніка. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2010. – №667. – С.261-264.
 2. Ващук В.В. Методика визначення об’ємів полімерних відходів як додаткового резерву ресурсо-зберігаючих технологій / В.В. Ващук, О.А. Нагурський // Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. – 2010. – Вип.6. – Ч.1. – С.152-156.
 3. Нагурський О.А. Експериментальні дослідження розчинності капсульованої нітроамофоски / О.А. Нагурський, В.В. Ващук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харків. – 2011. Вип.3. – Ч.6(51). – С.39-42.
 4. Нагурський О.А. Технологічні особливості капсулювання нітроамофоски в апараті киплячого шару / О.А. Нагурський, В.В. Ващук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харків. – 2011. Вип.5. – Ч.6(53). – С.12-14.
 5. Пат. 64645 UA МПК С05G 3/00 Полімерна дисперсія для капсулювання мінеральних добрив / О.А. Нагурський, В.В. Ващук; заявник і патентовласник НУ «Львівська політехніка». – № 201105322; заяв. 26.04.2011, опубл. 10.11.2011, бюл. №21. – 4 с.
 6. Нагурський О.А. Зменшення забруднення довкілля залишковими агрохімікатами під час вирощування цукрових буряків / О.А. Нагурський, В.В. Ващук, І.М. Петрушка // Науково-практичний галузевий журнал Цукор України. – 2014. – №3(99). – С.53-54.
 7. Нагурський О.А. Тепломасообмін капсулювання (інкрустування) насіння буряка цукрового у стані псевдозрідження / О.А. Нагурський, Я.М. Гумницький, В.В. Ващук // Науково-практичний галузевий журнал Цукор України. – 2014. – №4(100). – С.34-36.
 8. Nagursky O. Unsteady heat transfer during encapsulation of dispersed materials in quasi-liquefied state / O. Nagursky, Ya. Gumnitsky, V. Vaschuk // Chemistry and Chemical Technology. – Lviv: Lviv National Polytechnic University, 2015. – P.497-501.
 9. Ващук В.В. Деякі питання інтернет-залежності та психофізіологічні особливості людини / В.В. Ващук, М.Є. Демчина, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип.120 (1). – С.99–101.
 10. Нагурський О.А. Застосування полімерних відходів для капсулювання мінеральних добрив / О.А. Нагурський, М.С. Мальований, С.Д. Синельников, В.В. Ващук / Науковий вісник НЛТУ України. Екологія та довкілля. – Вип.25.8. – 2015. – C.139–145. DOI: https://doi.org/10.15421/40250823
 11. Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем : монографія / колектив авторів; за наук. ред. М. С. Мальованого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с.
 12. Nagursky O. Prospects of using PET waste for environmentally friendly mineral fertilizers / O. Nagurskyy, M. Malovanyy, S. Synelnikov, V. Vahchuk // Environmental problems (Lviv Polytechnic National University). – 2016. – V.1. – №1. – P.19–21.
 13. Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної життєдіяльності людини / З.М. Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна економіка. – 2019. – №2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6877. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.6