Важливою і невід’ємною складовою діяльності Університету є наукова робота. Організацію і контроль за виконанням наукових досліджень в Університеті покладено на науково-дослідну частину (НДЧ), до якої структурно входять 17  науково-дослідних лабораторій, 9 інститутів, 6 музеїв, Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад і Наукова бібліотека. Шість наукових об’єктів Університету мають статус національного надбання.

Основу наукового потенціалу Університету складають відомі в Україні і світі наукові школи: Фізика твердого тіла; Теоретична фізика; Кристалохімія; Фізико-хімія полімерів; Біохімія і молекулярна біологія; Біоенергетика і електрофізіологія секреторних клітин; Мiнералогiчна школа академiка Є.Лазаренка; Термобарогеохiмiчна школа професора М.Єрмакова; Львівська наукова школа геології та металогенії докембрію; Інженерна, екологічна та регіональна геоморфологія; Територіальна організація суспільства; Генетичне ґрунтознавство; Комплексний аналіз; Функціональний аналіз; Механіка деформівного твердого тіла; Чисельне моделювання і оптимізація фізико-механічних полів; Дослідження розвитку
агропромислового комплексу України, державного
регулювання транскордонного підприємництва в умовах глобалізації; Економіко-математичне моделювання в управлінні економіко-виробничими системами; Франкознавство; Слов’янознавство; Історія соціально-політичних процесів в Україні; Загальна теорія прав людини; Захист прав і законних інтересів потерпілого та інших суб’єктів кримінального процесу.

Сьогодні Університет проводить наукові дослідження за 48  темами, які фінансуються з державного бюджету України (з них 24 фундаментальних, 18 прикладних та 6 госпдоговірних).
До виконання науково-дослідних робіт у Львівському національному університеті залучено 1 913  науково-педагогічні працівники, з них 228 докторів наук та 1200 кандидатів наук. Серед 185 штатних працівників науково-дослідної частини Університету – 8 докторів наук і 53 кандидатів наук.

Львівський національний університет імені Івана Франка має вагомі здобутки в науковій роботі. Протягом 2016 року обсяг фінансування держбюджетної тематики становив 10099 тис. грн., обсяг спеціального фонду – 1517,0 тис. грн. Отримано ґрантів на суму 3347 тис. грн. з інших джерел фінансування. Науковці Університету опублікували 94  монографії, 21 підручник, 118 навчальних посібників, 3 896  статей, серед них у  наукометричній базі даних SCOPUS  – 280, в інших закордонних виданнях – 718, а також видали 28 випусків Вісника Львівського університету та інших періодичних видань. У 2016 році в Університеті науково-педагогічні та наукові працівники, а також докторанти та аспіранти захистили 14 докторських і 137 кандидатських дисертацій. В Університеті організовано та проведено 84 наукові конференції, з них 32 – міжнародні.

Найефективніші розробки науковців Університету захищені 24 патентами на винаходи і корисні моделі, подано 27  заявок на отримання патенту.

Університет сьогодні здійснює низку заходів для вдосконалення організації наукових досліджень та інноваційної діяльності, зокрема:

  • розроблено статут і пакет установчих документів Наукового парку Університету;
  • створено Інститут функціональних матеріалів та Інститут молекулярної і клітинної біології та біотехнології;
  • проведено семінари щодо підготовки проектів для участі у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій HORIZON-2020;
  • залучено кошти нових міжнародних ґрантів, відкрито нові госпдоговірні теми;
  • запропоновано систему рейтингового оцінювання наукової роботи факультетів, кафедр, підрозділів, науково-дослідних тем, науково-педагогічних і наукових працівників;
  • розпочато впровадження електронної системи наукової звітності підрозділів і працівників.

innovation-2