Дисертант

Бідочко Леся Ярославівна

Тема

Культурний матеріалізм як методологія дослідження сучасної політики (на прикладі лівих партій України)

Науковий керівник

Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра політології, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Анотація

У дисертації здійснено критичний аналіз вчення культурного матеріалізму М. Гарріса, виявлено фундаментальні положення і ключові ідеї цього напряму наукової думки, досліджено основні поняття і методологічні засади, визначено суспільно-політичний контекст їх виникнення. Досліджено критику робіт американського вченого та його учнів, з’ясовано теоретичні чинники формування ідей культурного матеріалізму, до яких належать наукові погляди представників марксизму, функціоналізму, неоеволюціонізму та культурної екології, аналізуються можливості використання наукових досягнень школи культурного матеріалізму в політичній науці.

У роботі розкрито зміст ключових понять культурного матеріалізму: інфраструктура, структура, надструктура, інфраструктурний детермінізм, адаптація, аналіз зисків і витрат, етичне, емічне, емічна містифікація; проаналізовано їхній когнітивний взаємозв’язок. За допомогою концептуального апарату культурного матеріалізму досліджено  розвиток парламентських лівих партій в Україні. Розвинуті М. Гаррісом ідеї сприймаються вагомим внеском у розвиток світової соціогуманітаристики загалом і політичної науки зокрема.

Ключові слова: культурний матеріалізм, культурна антропологія, наукова парадигма, інфраструктурний детермінізм, етичне, емічне, аналіз зисків і витрат, ліві партії.

Дата захисту

21.05.2019

Контактна інформація

Телефон: +38 964211100Email: bidochko.lesia@gmail.com

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор, Куц Галина Михайлівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, професор кафедри політології, соціології та культурологіїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Канди¬дат політичних наук, доцент, Гарбадин Андрій Стефанович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри теорії то історії політичної наукиЗавантажити відгук