Дисертант

Бойко Ірина Ігорівна

Тема

Англійська термінологія косметології та естетичної медицини: генеза, структура, семантика, прагматика

Місце праці

Асистент кафедри романо-германської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Науковий керівник

Яхонтова Тетяна Вадимівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню ґенези та структурно-семантичних і
прагмастилістичних особливостей англійської термінології косметології та
естетичної медицини (КЕМ). Термінологія КЕМ є конгломератом термінів різних
галузей – медицини, мікробіології, хімії, ботаніки, мистецтва. Джерелами її
поповнення й збагачення є запозичення з латинської, грецької, французької та інших
мов. Терміни КЕМ стратифікуються на 7 основних тематичних груп і 46 підгруп.
Основними способами творення термінодиниць є синтаксичний, морфологічний та
морфолого-синтаксичний. У термінології КЕМ наявні синонімічні й антонімічні
пари і ряди, широко представлені метафора та метонімія. В медійних, наукових і
науково-дидактичних текстах терміни КЕМ реалізують спектр функцій,
обумовлених жанрово-стильовими особливостями текстів в аспекті їх впливу на
адресата. Питома вага термінів у трьох групах текстів варіює у відносно невеликому
діапазоні – від 19% до 23%.
Ключові слова: термін, термінологія косметології та естетичної медицини,
запозичення, неологізми, тематична група, гіперо-гіпонімічні відношення,
термінотворення, синоніми, антоніми, метафора, метонімія, епоніми, жанр, стиль,
прагмастилістичні функції.

Дата захисту

21.06.2019

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, професор Єсипенко Надія Григорівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри англійської мови; Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент Чугу Світлана Дмитрівна, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, доцент кафедри іноземної філології та перекладуЗавантажити відгук