Дисертант

Годісь Юлія Ярославівна

Тема

Комунікативно-когнітивні засади мотиваційного жанру “мистецтво успіху” (на матеріалі англомовних текстів)

Місце праці

Асистент кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий керівник

Яхонтова Тетяна Вадимівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню англомовного мотиваційного жанру
«мистецтво успіху» як мовленнєвого феномену масово-культурного характеру.
Дослідження здійснювалось в межах когнітивно-комунікативної парадигми, яка
пропонує необхідний методологічний інструментарій для вивчення мовленнєвих
жанрів та уможливлює панорамний розгляд мотиваційного жанру «мистецтво успіху».
Увагу зосереджено на вивченні комунікативних, структурно-композиційних,
когнітивно-смислових та мовностилістичних характеристик текстів досліджуваного
жанру.
Здійснено комплексний різнобічний аналіз жанру «мистецтво успіху» з
урахуванням найновіших досліджень сучасного жанрознавства, теорії концептуальної
метафори та когнітивістики. Виявлено типологічні ознаки мотиваційного жанру та
узагальнено їх у вигляді жанрограми. Проаналізовано функціонально-смислову
організацію та інтенційний зміст мотиваційних текстів і з’ясовано їх сугестивний
потенціал. Досліджено структуру жанрових концептів SUCCESS, MONEY та
FAILURE, що профілюються в мотиваційних текстах. Виокремлено дев’ять
метафоричних моделей, що домінують у мотиваційному жанрі та проаналізовано їх
фреймово-слотову організацію.
Ключові слова: мотиваційний жанр «мистецтво успіху», адресант/адресат жанру,
комунікативна мета, смислова структура жанру, паратекст/основний текст,
функціонально-семантичний текстовий блок, риторична стратегія, жанровий концепт,
концептуальна ознака, метафорична модель.

Дата захисту

21.06.2019

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, професор БИСТРОВ ЯКІВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», завідувач кафедри англійської філології Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент КРИСАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри практики англійської мовиЗавантажити відгук