Дисертант

Козак Юлія Сергіївна

Тема

Механізми дії антиоксидантів у модуляції терапевтичного ефекту протипухлинних препаратів на моделях експериментальних пухлин у миші

Місце праці

Інститут біології клітини НАН України, провідний інженер відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу. Львівський національний університет імені Івана Франка, провідний інженер Міжуніверситетського центру колективного користування клітинної біології та біоенергетики

Науковий керівник

Завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Стойка Ростислав Степанович

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана на кафедрі біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка та у відділі регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України

Анотація

Дисертація присвячена вивченню основних механізмів цито- та
тканинопротекторних властивостей антиоксидантів різної природи (похідні
селену та вітаміну В5) in vitro та in vivo за їх комбінованої дії із доксорубіцином
чи цисплатином. В ході виконання дисертаційної роботи було встановлено, що
антиоксиданти селенометіонін та D-пантетин посилюють терапевтичну
ефективність доксорубіцину та проявляють тканинно-захисні властивості щодо
організму мишей з лімфомою NK/Ly та меланомою B16F10/wt. Застосування
селенометіоніну та D-пантетину збільшує тривалість життя (в 1,3 рази) мишей з
лімфомою NK/Ly та зменшує об’єм меланоми B16F10/wt (в 3 рази) порівняно
із цими показниками у тварин лікованих лише доксорубіцином. Антиоксиданти
зменшують негативні побічні ефекти, викликані ростом експериментальних
пухлин і токсичною дією доксорубіцину, шляхом нормалізації загальної
кількості еритроцитів, лейкоцитів, показників лейкоцитарної формули, рівня
креатиніну, лактатдегідрогеназної та аспартатамінотрансферазної активностей і
значення коефіцієнта де Рітіса у крові мишей-пухлиноносіїв. Причиною
вищеописаних властивостей антиоксидантів є їх здатність посилювати
селективність дії доксорубіцину за рахунок регуляторного впливу цих сполук
на внутрішньоклітинну систему глутатіону. Селенометіонін та D-пантетин
знижують доксорубіцин-індукований оксидативний стрес у кератиноцитах
людини шляхом зменшення в 1,3 рази (P ≤ 0,001) глутатіонпероксидазної
активності, збільшення в 1,5-1,7 рази (P ≤ 0,001) глутатіонредуктазної
активності та нормалізації співвідношення GSH/GSSG. Крім того,
селенометіонін та D-пантетин відновлюють чутливість лейкозних клітини з
надекспресією P-gp до дії доксорубіцину шляхом зменшення рівня
відновленого глутатіону та зниження в 2 рази (P ≤ 0,001) глутатіон-S-
трансферазної активності порівняно із цими значеннями за дії лише
доксорубіцину.
Ключові слова: антиоксиданти, доксорубіцин, пухлинні клітини, активні
форми оксигену, множинна медикаментозна резистентність, система
глутатіону.

Дата захисту

07.06.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Іскра Руслана Ярославівна, Інститут біології тварин НААН України, заступник директора з наукової роботиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, професор Рибальченко Володимир Корнійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, головний науковий співробітник Інституту високих технологійЗавантажити відгук