Дисертант

Кравчук Леонід Васильович

Тема

Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 – червень 1941 рр.)

Науковий консультант

Доктор історичних наук, професор Зуляк Іван Степа- нович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук

Кафедра, де виконана дисертація

Роботу виконано на кафедрі історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України.

Анотація

У дисертації висвітлено результати комплексного аналізу трансформаційних
процесів, здійснених радянською владою на території Тернопільщини впродовж
вересня 1939 – червня 1941 рр.: від часу вступу Червоної армії на територію
області і до початку німецько-радянської війни.
Встановлено, що зміни у суспільно-політичному, соціально-економічному та
культурному житті регіону відбулися впродовж трьох етапів: перший – 17 вересня
– 10 грудня 1939 р. – формування тимчасових органів влади під контролем
політуправлінь Червоної армії; другий – 10 грудня 1939 – 3 лютого 1940 р. –
перехід функцій тимчасових управлінь до створених органів радянської влади на
місцях; третій – лютий 1940 – червень 1941 рр. – розбудова партійних,
радянських, правоохоронних, силових, господарських структур управління.
Аргументовано, що приєднання Західної України, у тому числі
Тернопільщини, до складу УРСР і СРСР було викликано насамперед зовнішнім
чинником – політикою керівництва СРСР, спрямованою на силове приєднання
регіону до Радянського Союзу.
Проаналізовано встановлення радянської влади на Тернопільщині та
визначено її тоталітарний характер; політичними центрами влади стали органи
більшовицької партії – обком, міськкоми і райкоми КП(б)У; усі важливі посади у
структурах влади займали вихідці із східних областей УРСР; влада не довіряла
місцевим кадрам.

Встановлено, що вступ Червоної армії на територію області викликав
неоднозначну оцінку місцевого населення, хоча на початковому етапі радянізація
позитивно сприймалася у регіоні: зміни у сфері освіти і культури, розвиток
закладів охорони здоров’я, створення санітарної служби, радіофікація,
телефонізація, ремонт і будівництво доріг тощо; зміни у ставленні до радянських
урядових органів були викликані масовими репресіями, які були пов’язані з
ув’язненнями, депортаціями і навіть фізичним знищенням населення.
Досліджено процеси націоналізації в сфері промисловості, банківської
справи, торгівлі; визначено характер колективізації одноосібних господарств на
селі.
З’ясовано характер перетворень в освітній сфері та культурі, де окрім
позитивних змін – зростання кількості шкіл і клубних закладів, безплатне
навчання, кіно, охоплення населення гуртковою роботою, – постійно
здійснювався ідеологічний тиск та організаційний контроль, влада встановила
нагляд за церквою, духовне життя обмежувалося орієнтацією на марксистсько-
ленінську ідеологію.
Досліджено, що приєднання Західної України, у тому числі Тернопільщини,
до складу УРСР, попри навіть символічний характер її державності, стало
важливим етапом на шляху до соборності та здобуття незалежної держави.
Ключові слова: Західна Україна, Тернопільщина, село, соціально-
економічний розвиток, СРСР, колгосп, радянська влада, МТС, політика, преса,
освіта, медицина, культура.

Дата захисту

26.02.2020

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор Баран Володимир Кіндратович, Східноєвропейський національний уні- верситет імені Лесі Українки, завідувач кафедри нової і новітньої історії УкраїниЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор Кондратюк Костянтин Костянтинович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри новітньої історії України імені Михайла ГрушевськогоЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор Марочко Василь Іванович, Інститут історії України НАН України, головний науковий співробітник відділу історії України 20–30 рр. XX ст. Завантажити відгук