Дисертант

Парамбуль Ірина Віталіївна

Тема

Екзистенціалізм у творчості Валер’яна Підмогильного: історико-філософський підхід

Місце праці

Бібліотека Українського католицького університету

Науковий керівник

Альчук Марія Павлівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації досліджено екзистенційне філософування у творчості
українського письменника Валер’яна Петровича Підмогильного (1901-1937).
Виокремлено позиції у прозі літератора, які співзвучні з поглядами
представників екзистенційної філософії – Сьореном К’єркеґором, Карлом
Ясперсом, Альбером Камю, Жаном-Полем Сартром. Проаналізовано
специфіку осмислення Валер’яном Підмогильним ключових проблем
філософії екзистенціалізму: естетичного та етичного способів життя,
абсурдності існування, «межових ситуацій», включеності митця у суспільні реалії. На основі архівних документів досліджено життєвий шлях Валер’яна
Підмогильного, який певним чином вплинув на його творчість. Виявлено,
що сам літератор жив в епоху історичних потрясінь, а також особисто
переживав ті катастрофи, які випали на долю його покоління. Відтак, його
зацікавлення «межовими» станами у житті людини, осмислення трагічних
періодів людського існування, абсурдності життя цілком співпадає з
настроями, які панували серед мислителів першої половини ХХ ст. і були
свідками двох світових воєн. Виявлено, що світогляд українського
письменника цілком вписується в екзистенційну думку того часу.
Зроблено висновки про новаторство поглядів Валер’яна Підмогильного,
про зближення філософії і літератури в його творчості, а також про
перспективність досліджень його прози, адже проблематика його творів і
досі залишається актуальною.
Ключові слова: екзистенціалізм, абсурд, «межова ситуація», «нудота»,
естетизм, свобода, любов, «Розстріляне відродження».

Дата захисту

25.09.2019

Контактна інформація

Телефон: +380633422366Email: parambulka@ukr.net

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, старший науковий співробітник, Йосипенко Оксана Миколаївна Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, старший науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософіїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філософських наук, доцент, Гутовська Оксана Василівна, Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» доцент кафедри філософіїЗавантажити відгук