Дата захисту

04.07.2019

Дисертант

Пилип’юк Ярина Василівна

Тема

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки України

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник

Кандидат економічних наук, доцент, Коваленко Віктор Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено розробленню теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України. Обґрунтовано концептуальні підходи та розкрито теоретичні основи інноваційного розвитку економіки, виділено основні блоки факторів впливу на інноваційний розвиток економіки України – екзогенні та ендогенні по відношенню до національної економіки; досліджено інституційно-правову складову фінансового забезпечення інноваційної діяльності.

Здійснено структурно-функціональний аналіз системи фінансового забезпечення інноваційної розвитку в Україні, висвітлено його особливості. Проведено діагностику стану фінансування інноваційної діяльності, що дало змогу виявити проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки в цілому по Україні та західному регіоні зокрема.

Визначено вектори удосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. Розроблено модель оцінювання рівня ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України на основі використання елементів теорії нечіткої логіки. Запропоновано концепцію вдосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки із врахуванням іноземного досвіду, реалізація якої дасть можливість підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств та покращити стан економіки.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, фінансове забезпечення інноваційного розвитку, система фінансового забезпечення інноваційного розвитку, модель на основі нечітких множин.

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Боронос Вікторія Георгіївна, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Костецький Володимир Володимирович,Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхуванняЗавантажити відгук