Дисертант

Шафраньош Олексій Іванович

Тема

Характерні особливості феномену контркультури в контексті суспільно-політичних процесів у США в 50-70 рр. ХХ ст.

Місце праці

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», начальник відділу зв’язків з громадськістю

Науковий керівник

Вегеш Микола Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Анотація

У дисертації здійснено  аналіз становлення і розкриття  феномену контркультури в США у суспільно-політичній та культурній сферах в контексті  суспільно-політичних процесів у 50-70-х роках ХХ століття.

Реалізовано комплексний підхід до вивчення теорії контркультури і субкультури. Вперше досліджується контркультура в США 50-70 рр. ХХ ст. як особливий політичний, соціальний, культурний феномен,  з акцентуацією уваги саме на її політичній складовій. Досліджено генезу, розвиток і занепад контркультури як цілісний процес, який здійснив вплив на становлення новітніх молодіжних рухів, політичних рухів, які активно розвиваються в цілому світі, зокрема і в Україні. Запропоновано типологізацію напрямків наукових підходів до визначення поняття контркультури. Набули подальшого розвитку   теоретико-практичні аспекти генези та розвитку «нового-лівого» руху як складового елементу контркультурного процесу в США в 60-х роках ХХ століття. Результати даного дослідження можуть бути використані в дослідженні та прогнозуванні розвитку сучасних молодіжних рухів та субкультур в Україні та країнах Центральної та Східної Європи, оскільки переважна більшість з них перебирають досвід ідейних попередників з США. Важливим шляхом практичного втілення результатів дисертаційного дослідження є формування матеріалів для спецкурсів з політичної соціології, теорії політичної культурології, теорії соціальних рухів у політології.

Ключові слова: політичний процес, політичний інститут, контркультура, субкультури, молодіжні рухи, нові ліві, хіпі, бітники, рух за громадянські права, держава, національні меншини, рух зелених, шістдесяті роки, США.

Дата захисту

15.11.2019

Контактна інформація

Телефон: +38 099 736 97 62Email: lshafr@gmail.com

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Андрущенко Тетяна Вікторівна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри політичної психології та соціально-правових технологій.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат політичних наук, доцент Гарбадин Андрій Стефанович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри теорії та історії політичної науки.Завантажити відгук