Дисертант

Солюк Леся Богданівна

Тема

Семантико-синтаксичні функції предикатної зв’язки (копули) у приіменній позиції в німецькій та українській мовах

Місце праці

Аспірант кафедри загального та германського мовознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Науковий керівник

Кононенко Віталій Іванович, доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри загального та германського мовознавства (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

Кафедра, де виконана дисертація

Роботу виконано на кафедрі загального і германського мовознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню функціонуванню предикатних зв’язок у приіменній позиції в німецькій та українській мовах.

У науковій роботі інтерпретовано поняття предикатної зв’язки як компонента предиката, який є не лише носієм модально-часових характеристик, а й конотаційним модифікатором. Досліджено семантико-синтаксичні особливості предикатних зв’язок, здійснено їх класифікацію за рівнем десемантизації на абстрактні, напівповнозначні та повнозначні. Окреслено критерії таксономії предикатних зв’язок. Виокремлено та проаналізовано шість семантичних модифікацій предиката напівповнозначними зв’язками. У межах повнозначних дієслів у функції предикатної зв’язки виділено та проаналізовано семантичні групи дієслів на позначення руху, стану, діяльності та процесу, описано специфіку їхнього функціонування як предикатної зв’язки та схарактеризовано конотаційний потенціал. Визначено семантико-синтаксичні функції кожного типу зв’язок, проаналізовано семантичні модифікації предиката. Схарактеризовано взаємодію предикатної зв’язки та предикатива. На основі зіставно-типологічного аналізу досліджуваних одиниць визначено конвергентні й дивергентні особливості функціонування предикатних зв’язок в обох мовах.

Ключові слова: предикат, предикатна зв’язка, предикатив, імпліцитна зв’язка, повнозначна зв’язка, сема, семантико-синтаксична структура речення, граматичний вид, десемантизація, пропозиція, конотація.

Дата захисту

20.06.2019

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, професор, Паславська Алла Йосипівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент, Бєлих Оксана Миколаївна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри німецької філології. Завантажити відгук