Дисертант

Сушко Ольга Олександрівна

Тема

Метаболічні процеси в організмі щурів за дії цитратів ванадію та хрому на тлі експериментального цукрового діабету

Місце праці

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», викладач

Науковий керівник

Завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Іскра Руслана Ярославівна

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана в лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН

Анотація

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та експериментально обґрунтовано необхідність застосування цитратів ванадію та хрому, синтезованих нанотехнологією, з метою корекції порушень метаболічних процесів в організмі за цукрового діабету. Вперше з’ясовано, що вплив цитратів ванадію та хрому на біохімічні процеси в організмі щурів із ЕЦД залежить від їх доз та реалізується через безпосередню дію на конкретні мішені, якими є окремі ланки вуглеводного та ліпідного обміну, а також антиоксидантна система в крові й тканинах щурів. Отримані результати досліджень вперше розкривають уявлення про гіпоглікемічний, антиатерогенний та антиоксидантний вплив цитрату ванадію, у дозах 0,125, 0,5 та 2,0 мкг V/мл води, та цитрату хрому, у дозах 0,1 і 0,2 мкг Cr/мл води, на тлі цукрового діабету. Доведено, що поєднаний вплив цитратів ванадію (0,5 мкг V/мл води) та хрому (0,1 мкг Cr/мл води) зумовлював зниження концентрації глюкози та глікозильованого гемоглобіну в крові, а також запобігав втраті маси тіла щурів з ЕЦД. Встановлено виражену антиоксидантну дію цитратів ванадію та хрому за ЕЦД, про що свідчить зниження вмісту ГПЛ та ТБК-активних продуктів як у плазмі, так і в тканинах тварин. Встановлено позитивний дозозалежний вплив застосованих сполук на систему антиоксидантного захисту у крові, печінці, нирках, скелетних м’язах і підшлунковій залозі щурів із ЕЦД. Встановлено антиатерогенну дію цитратів ванадію та хрому, що зумовлено зниженням загального вмісту ліпідів, фосфоліпідів, неетерифікованого холестеролу, триацилгліцеролів у крові тварин з ЕЦД. Експериментально підтверджено позитивний поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому, синтезованих нанотехнологією, на метаболічні процеси в організмі за цукрового діабету, що може бути привабливим терапевтичним підходом для профілактики та лікування даного захворювання та його ускладнень.

Ключові слова: цукровий діабет, гіперглікемія, цитрат ванадію, цитрат хрому, алоксан, оксидативний стрес, антиоксидантний захист, ліпіди.

Дата захисту

10.04.2020

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, професор СИБІРНА Наталія Олександрівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри біохімії

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, професор КУЧМЕРОВСЬКА Тамара Муратівна, Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, провідний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів