У Львівському університеті підсумували наукові досягнення 2020 року

Наприкінці грудня 2020 року Львівський університет зосередився на засіданнях Науково-технічної ради (НТР), під час яких учасники зібрань заслухали та обговорили підсумкові річні звіти про наукову роботу факультетів і структурних підрозділів. На останньому такому засіданні Науково-технічна рада затвердили Ухвалу «Про підсумки наукової діяльності Університету у 2020 році» та окреслила основні завдання і цілі на 2021 рік.

Незважаючи на усі виклики та труднощі, пов’язані з поширенням COVID-19, 2020 рік був для Львівського університету періодом плідної наукової діяльності. Вагомі здобутки продемонстрували як працівники, так і студенти та аспіранти Університету, які брали активну участь у наукових конференціях, займалися фундаментальними дослідженнями та прикладними розробками у різних галузях знань і ділилися результатами своїх напрацювань у всеукраїнських і міжнародних виданнях.

Загалом у 2020 році обсяг фінансування держбюджетної тематики становив 22 509 тис. грн, обсяг фінансування для підтримки шести наукових об’єктів національного надбання України – 2593 тис. грн, а Національного контактного пункту Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» – 230 тис. грн.  Обсяг спеціальної тематики склав 8837 тис. грн (у т.ч. з Національного фонду досліджень України – 7397 тис. грн), обсяг госпдоговірної тематики – 273 тис. грн. Варто зазначити, що минулоріч отримано 13 ґрантів на суму 9204 тис. грн. з інших джерел фінансування.

Вже традиційно якісна дослідницька робота науковців Університету отримала багатоаспектне представлення у друкованих виданнях України та світу. Так, у 2020 році вчені Університету опублікували 138 монографій, 22 підручники, 89 навчальних посібників, 3577 статей, з них 715 – у журналах, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus і Web of Scienсe (серед яких 390 – у журналах з фактором впливовості), а також 628 – у журналах, які включені до наукометричної бази даних Index Copernicus, та ще 176 – в інших закордонних виданнях. Окрім цього видали 59 випусків Вісника Львівського університету та інших періодичних видань.

Загалом Львівський університет є засновником і видавцем 49 наукових періодичних видань: Вісника Львівського університету (21 Серія), 17 збірників наукових праць, 10 наукових журналів і одного науково-популярного журналу. Також в Міністерстві юстиції України проходить реєстрацію журнал «Соціогуманітарні проблеми людини» (співзасновник – Західний науковий центр НАН України та МОН України), а на часі – підготовка документів до Міністерства освіти і науки України на реєстрацію видання як фахового у категорії «Б».

Варто згадати, що у Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії, у категорії «А» перереєстрували «Журнал фізичних досліджень». Станом на грудень 2020 року, 21 видання Університету входить до Переліку в категорії «Б», три видання – в очікуванні на рішення Атестаційної колегії Міністерства.

До слова, «Вісник Львівського університету. Серія біологічна», «Журнал фізичних досліджень» і «Журнал обчислювальної та прикладної математики. Серія обчислювальна математика» входять до наукометричної бази даних Web of Science, а «Журнал фізичних досліджень» і «Математичні студії» входять до наукометричної бази даних Scopus. Також «Вісник Львівського університету. Серія географічна», «Вісник Львівського університету. Серія журналістика», «Вісник Львівського університету. Серія соціологічна», «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії», «Вісник Львівського університету. Серія юридична», збірники наукових праць «Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник», «Іноземна філологія», «Мова і суспільство» та журнал «Біологічні студії» входять до наукометричної бази даних Index Copernicus International. Не менш важливо й те, що збірник «Іноземна філологія» входить до наукометричної бази даних EBSCO, а журнал «Український часопис конституційного права» – до Scientific Indexing Services та Academic Resource Index.

Ще одним позитивним показником діяльності ЛНУ ім. Івана Франка є захист дисертаційних робіт. Так, за звітний період наукові та науково-педагогічні працівники, а також докторанти та аспіранти Університету захистили 19 докторських і 60 кандидатських дисертацій. Загалом зараз у докторантурі перебувають 27 докторантів, а в аспірантурі навчаються 723 аспіранти.

Цінним є й те, що за вагомий внесок у розвиток науки та високі здобутки у різних сферах академічного та дослідницького життя майже пів сотні працівників ЛНУ ім. Івана Франка відзначені державними нагородами, почесними званнями, преміями та іншими українськими і міжнародними відзнаками.

Адаптовуючи освітній та науковий процеси під усі вимоги карантинних обмежень, у Львівському університеті активно створювали сучасне середовище для практичного розвитку науки та обміну досвідом і знаннями. Зокрема, у 2020 році організували та провели 84 наукові конференції, з них 45 – міжнародні. Науковці виступили з 1920 доповідями на наукових конференціях та виголосили 1836 доповідей на Звітній науковій конференції Університету за 2019 рік.

Найефективніші розробки науковців захищено 22 патентами України, з них 3 – на винаходи. До Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» подали 13 заявок, із них 4 – на винаходи. Найбільше патентів отримали науковці хімічного факультету – 11.

Незмінною складовою роботи Університету є стимулювання молодих науковців до реалізації свого потенціалу. Для цього упродовж 2020 року проводили численні студентські конференції, олімпіади, семінари та конкурси. Так, на  базі Університету у дистанційному режимі проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей «Економічна кібернетика», «Переклад», «Прикладна математика і механіка» і «Соціолінгвістика».

У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей взяли участь 145 студентів Львівського університету, з них 37 стали призерами.

Приводом для гордості є те, що команда студентів факультету прикладної математики та інформатики в складі трьох осіб посіла ІІ місце в півфіналі Чемпіонату світу з програмування ICPC. А студентка хімічного факультету посіла І місце у Міжнародному конкурсі International Warsaw Invention Show «IWIS 2020» і II місце у Міжнародному конкурсі інженерних наук і технологій «I-FEST» (Туніс) (обидва змагання відбувалися дистанційно).

Загалом у науковому здобутку студентів Львівського університету за 2020 рік – 367 наукових статей (з них 185 – одноосібних) та тези 1175 доповідей на конференціях (з них 649 – одноосібних).

Згідно із «Положенням про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки»,  у 2020 році виплатили грошові винагороди за захист докторських дисертацій, наукове керівництво кандидатськими та консультування докторськими дисертаціями, публікацію статей у наукових журналах, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, патенти, отримані на ім’я Університету. Премійовано призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та їхніх наукових керівників.

Також упродовж року вчені Університету успішно завершили виконання низки наукових проєктів, що є актуальними, як для природничих галузей, так і для гуманітаристики.  Зокрема, науковці ЛНУ ім. Івана Франка розробили ефективні способи одержання нових ансамблів гетероциклів, серед яких знайдено сполуки з високою протипухлинною активністю. Також створили матеріали на основі сегнетоелектричних композитів, що можуть бути застосовані як високочутливі сенсори нового покоління (тиску, температури, радіаційного забруднення). Актуальною і безумовно важливою є розробка та апробація технології терапевтичної корекції симптомів посттравматичного стресового розладу внутрішньо переміщених осіб та учасників ООС. Детальніше з цими та іншими напрацюваннями науковців Університету можна ознайомитися в ухвалі НТР.

Серед знакових досягнень вчених Університету Науково-технічна рада відзначила високий рівень організації наукової роботи та вагомі здобутки працівників хімічного, фізичного, біологічного факультетів (природничі науки) і факультету управління фінансами та бізнесу, юридичного факультету, факультету педагогічної освіти, історичного факультету (соціогуманітарні науки).

Згідно з ухвалою НТР, науковці географічного, юридичного факультетів, факультету педагогічної освіти досягли високих показників у виданні монографій, а вчені факультету міжнародних відносин, історичного, фізичного, філософського факультетів відзначилися тим, що видавали свої монографії за кордоном.

Велику кількість підручників опублікували працівники економічного, юридичного факультетів, факультету іноземних мов, а науковці хімічного, фізичного факультетів, факультету електроніки та комп’ютерних технологій відзначилися численними публікаціями у виданнях з імпакт-фактором.

Також працівники факультету управління фінансами та бізнесу, юридичного, економічного факультетів мали успіх в опублікуванні статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, Index Copernicus (соціогуманітарні науки).

Найбільшу активність у сфері патентно-ліцензійної діяльності продемонстрували вчені хімічного факультету, факультету електроніки та комп’ютерних технологій, біологічного факультету.

Найінтенсивніше залучали ґрантові кошти на наукову роботу працівники біологічного, хімічного факультетів, факультету міжнародних відносин, філософського, економічного факультетів, факультету журналістики, Ботанічного саду. Також, згідно з ухвалою, вчені хімічного та філологічного факультетів найуспішніше виконували госпдоговори.

Уже традиційно НТР виокремила працівників Ботанічного саду, Астрономічної обсерваторії та Наукової бібліотеки за вагомий внесок у науково-просвітницьку діяльність, а співробітників факультету культури і мистецтв – у культурно-просвітницьку роботу Університету.

Не можна оминути увагою акцент Науково-технічної ради на великій кількості студентів економічного, хімічного та історичного факультетів, які отримали нагороди у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Також в ухвалі відзначили працівників і докторантів економічного, історичного, фізичного, хімічного, юридичного факультетів, факультету електроніки та комп’ютерних технологій, факультету іноземних мов, факультету культури і мистецтв, факультету міжнародних відносин та факультету управління фінансами та бізнесу, які захистили докторські дисертації.

Крім того, Науково-технічна рада відзначила значну кількість захистів кандидатських дисертацій працівниками і випускниками аспірантури на факультетах: юридичному (15), іноземних мов (7), міжнародних відносин (6), філологічному (6).

Окрему увагу зосередили на успішному функціонуванні центрів колективного користування науковим обладнанням («Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук» та «Міжуніверситетський центр колективного користування клітинної біології та біоенергетики») та діяльності Центру досконалості імені Жана Моне «Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій».

В ухвалі НТР не оминули й потребу активнішого залучення додаткових джерел фінансування та наголосили на проблемі не зазначення афіліації «Львівський національний університет імені Івана Франка» працівниками Університету в низці статей у журналах, що індексуються в наукометричних базах даних.

Виклики 2020 року переросли у нові можливості, що мотивують ставити на майбутнє високі цілі та комплексні завдання. Так, у подальших планах ЛНУ ім. Івана Франка – сприяння розвитку Наукового парку Університету, створення ключових лабораторій, нових центрів колективного користування науковим обладнанням, удосконалення системи рейтингового оцінювання навчальної, методичної, наукової, інноваційної та організаційної діяльності наукових і науково-педагогічних працівників.

Важливою є й активізація діяльності щодо включення періодичних видань Університету до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та Index Copernicus, поглиблення міжнародної наукової співпраці, оновлення комп’ютерної бази та програмного забезпечення, підготовка проєктів на фінансування від Рамкової програми ЄС «Горизонт Європа» та багато іншого.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото