Відбулась презентація видань науковців Університету

21 вересня 2018 року у Дзеркальній залі відбулася презентація наукових праць, які вийшли друком у Видавництві Львівського національного університету імені Івана Франка. Кожна книга є результатом напрацювань вчених Університету і збагачує різні сфери української науки. Зокрема, у презентованих виданнях науковці представили дослідження функціональної біохімії, таємної дипломатії, системи управління конкурентоспроможністю української вищої освіти, теорії інформації, історії географії, фізики низьких температур тощо.

Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник під час презентації подякував авторам книг, які завдяки своїй самовідданій праці і високому фаховому рівню щороку збагачують українську науку. «Щиро дякую за вашу роботу за те, що знаходите час працювати над науковими дослідженнями і втілювати їх у вигляді книжкової продукції», – зазначив Ректор, звертаючись до учасників презентації.

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Мар’ян Лозинський наголосив, що, незважаючи на численні труднощі українського книговидання, Видавництво Львівського університету є конкурентним на ринку саме через «дуже сильний авторський колектив» – науковців Університету.

Спершу книгу «Функціональна біохімія» представила завідувач кафедри біохімії, професор Наталія Сибірна. У книзі, яка вийшла за редакцією Наталії Олександрівни, висвітлено біохімічні процеси, що є в основі функціонування окремих органів, тканин, систем організму та які забезпечують зв’язок між ними. У семи розділах книжки, йдеться про біохімічні аспекти функціонування нирки, печінки, нервової системи, міжклітинного матриксу, м’язового скорочення, системи крові та запалення. Важливо, що кожен розділ завершується контрольними питаннями і тестовими завданнями, що дозолить усім читачам краще засвоювати викладений у праці матеріал.

Доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Світлана Пик презентувала підручник «Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах». У науковому дослідженні йдеться про специфічну площину міжнародних відносин, в якій діють таємна дипломатія і розвідка. Зокрема авторка доводить, що потреба у непублічних засобах ведення зовнішньої політики простежується з античних часів і не зникає досі. За словами авторки, якщо ефективність таємної дипломатії залежить переважно від узгодженості позицій залучених сторін, то успіх розвідки – це прихована перемога над опонентом. Книга буде корисною студентам закладів вищої освіти та усім, хто має стосунок до дипломатичної та розвідувальної діяльності.

Важливим аспектам використання методу ядерно-магнітного резонансу (ЯМР) у дослідженні експериментальних моделей діабету, ішемії та раку на субклітинному, клітинному й органному рівнях організації присвячена монографія завідувача кафедри біофізики та біоінформатики, професора Андрія Бабського. У монографії, на підставі отриманих результатів, проведено аналіз енергетичних джерел підтримки мембранного градієнта Na+ у кардіоміоцитах здорових і діабетичних щурів. Встановлено, що характерне для діабету підвищення рівня Naв+ у кардіоміоцитах призводить до порушення окисного фосфорилювання у мітохондріях (МХ). Також автор вперше показав, що зростання рівня Naв+ викликає зменшення концентрації Са2+ у МХ шляхом активації Na+/Са2+-обмінника мітохондріальної мембрани. Окрім того, книга містить результати численних інших наукових досліджень, цінність яких, за словами фахівців, є беззаперечною.

Не менш важливою зі стратегічного погляду є також презентована під час заходу монографія доцента кафедри статистики Ольги Гринькевич «Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг». У своєму дослідженні науковець пропонує нову концептуальну модель аналізу системи вищої освіти, яка ґрунтується на врахуванні інтересів різних груп стейкхолдерів, критеріях якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності в управлінні конкурентоспроможністю. Також авторка розробила новий теоретико-методологічний напрям дослідження вищої освіти та управління підвищенням її конкурентоспроможності на національному рівні. Книга місить методики моніторингу у конкурентоспроможності національної системи вищої освіти в Україні, аналіз особливості розвитку вищої освіти в Україні та її регіонах у контексті цілей сталого розвитку тощо.

Авторами ще одного презентованого підручника «Міжнародні економічні відносини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах» є завідувач кафедри економіки підприємства, професор Іван Михасюк і декан економічного факультету, доцент Ростислав Михайлишин. У науковому дослідженні автори  розглядають сучасні міжнародні економічні відносини у контексті глобальної і регіональної економіки та торгівлі, аналізують розвиток міжнародних валютно-фінансових відносин, тенденції державного регулювання економіки країни, її конкурентоздатності в умовах глобальної кризи, необхідності участі України в НАТО в умовах нав’язаної Московією (Росією) війни.

Про основні поняття теорії інформації, інформаційні характеристики дискретних джерел повідомлень та математичний опис каналів зв’язку йдеться у підручнику професора кафедри програмування Богдана Подлевського і доцента цієї ж кафедри Романа Рикалюка. Зокрема, у презентованій книзі «Теорія інформації» автори розглядають основні принципи кодування повідомлень, способи їхнього стискання та оцінку ефективності й завадостійкості передачі через канал зв’язку кодових повідомлень.

Завідувач кафедри європейського права, професор Михайло Микієвич і доцент кафедри європейського права Ірина Яворська презентували монографію  «Суд Європейського Союзу: правовий статус та особливості реалізації правотворчої функції». У праці автори досліджують особливості правової природи Європейського Союзу як міжнародної наднаціональної організації, а також аналізують специфіку творення норм права Європейського Союзу, роль і значення рішень Суду Європейського Союзу у процесі формування норм первинного та вторинного права ЄС. Окрім того, проаналізовано правовий статус Суду Європейського Союзу, види та принципи тлумачення, що застосовуються ним у процесі тлумачення норм права ЄС.

Ґрунтовною є також праця «Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти», яку презентував доцент кафедри політології Віталій Литвин. На сторінках книжки автор аналізує історіографічні, концептуальні, теоретико-методологічні і практично-емпіричні особливості дослідження напівпрезидентської системи правління у політичній науці. Окрім того, в книзі розглянуто інституційно-процесуальну та політично-поведінкову зумовленість операціоналізації сутності, атрибутів і типологізації напівпрезидентської системи правління в країнах Європи, зокрема на тлі таких індикаторів, як формування та відповідальність урядів, розпуск та композиція легіслатур, дуалізм, легітимність, партійна приналежність і відповідальність виконавчої влади та сила президентів. На цій підставі автор систематизовує особливості,  ризики та перспективи операціоналізації і реформування напівпрезидентської системи правління в Україні.

Навчальний посібник доцента кафедри економічної і соціальної географії Мирослави Влах «Історія географії» присвячено ключовим аспектам становлення географічної науки: еволюції наукових ідей, концепцій і теорій, а також історії географічних відкриттів.

Навчальний посібник «Фізика низьких температур» містить питання, пов’язані з конструктивними особливостями і роботою установок для одержання низьких температур. Авторами посібника є професор кафедри експериментальної фізики Андрій Франів, завідувач кафедри кафедри загальної фізики Василь Стадник і доцент кафедри експериментальної фізики Василь Курляк. У праці розглянуто деякі специфічні питання теплопередачі за низьких температур, найважливіші експериментальні методи у фізиці низьких температур. Описано властивості конструкційних матеріалів за низьких температур тощо.

Додамо, що усі представлені в рамках презентації книги не лише зацікавили учасників заходу, а й спричинили активне обговорення.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото